Cấu Trúc Của Website

I. Cấu trúc Website bao gồm:

 • Trong một Website sẽ có nhiều danh mục. Trong Danh Mục sẽ có nhiều Trang và các bài viết.
 • Trang là một cấu trúc cơ bản của Website.
 • Cấu trúc của trang bao gồm Header (Phần đầu trang), Body Page (Thân trang) và cuối dùng là Footer (Chân trang).

II. Header (Đầu Trang):

 • Thành phần này nằm ở vị trí đầu trang web và được hiển thị ở tất cả các trang trong website.
 • Các trang trong website là gì? Ví dụ website của bạn sẽ có nhiều trang khác nhau như trang chủ, trang giới thiệu, trang liên hệ… Bên trong header thường chứa những thành phần sau:
 • Site ID
 • Home link
 • Menu điều hướng
 • Search box
 • Giỏ hàng

→ Xem thêm cách chỉnh Header cho Trang

III. Footer (Chân Trang)

 • Còn gọi là chân trang, nằm ở vị trí cuối cùng của trang web và được hiển thị ở tất cả các trang trong website của bạn.
 • Chân trang thường chứa các thành phần sau:
 • Thông tin bản quyền website
 • Link liên kết
 • Menu,…

IV. Xem Video để hiểu hơn