Thêm Tài Khoản Cho Nhân Viên

Để giúp bạn trong việc quản lý Website và bổ sung các thông tin, bạn sẽ cần bổ sung thêm nhân sự vào Website để hỗ trợ bạn.

Bước 1: Bạn truy cập vào Quản Lý Admin của Website

 

Bước 2: Cột bên trái, bạn truy cập vào Thành Viên

 

Bước 3: Bạn thêm mới thành viên (thêm tài khoản cho nhân sự)

 

Bước 4: Bạn điền thông tin của thành viên vào các trường

 

  • Bạn thêm Email để nhân viên đăng nhập (Đây chính là ID – tên đăng nhập)
  • Thêm tên và họ của người dùng
  • Trang Website chính là tên miền Website của bạn
  • bạn tạo mật khẩu hoặc dùng mật khẩu mặc định.

Bước 9: Bạn chọn vai trò cho nhân viên, khuyến nghị là quyền biên tập viên hoặc quản lý